FLIC Logo

Fè yo konte w’!

W’ pa ka fè li kounya?

FLIC pral voye raple w’ sa!

Pou kisa pou w’ fè yo konte w’?

 

Rezilta Resansman 2020 an pral detèmine kijan anpil santèn milyon dola nan lajan federal la pral depanse nan kominote yo chak ane pandan 10 ane k’ap vini la yo. Finansman sa pral dirije anpil aspè diferan nan chak kominote, san konte gwosè li, san konte kote li ye.

Pwogram ki jwenn finansman ki baze sou resansman an:

 

Pwogram Medikal Yo

Pwogram Alimantè Yo

Dokiman Donasyon Federal

Manje Nan Lekòl Yo

Lójman

Edikasyon Lokal

Fanmi Akèy ak Adopsyon

Rekiperayon Aprè Siklòn

Restorasyon Pou Bèt Sovaj

Sante Pou Manman

Pwogram Pou Granmoun Yo

Pwogram Pou Veteran Yo

Kiyès ki bezwen pou yo konte l’?

Timoun piti ak Bebe yo

Timoun Yo

Gran moun ki gen plis ke 18 lane

Moun Ki Gen Rezidans Pèmanan

Moun Ki San Papye Yo

Gran moun ki gen anpil laj yo

Pou plis enfòmasyon sou kiyès ki bezwen pou yo konte l’ ak ki kote li ka fè yo konte l’, klike la:

Eske se yon bagay ke nou ka fè konfyans ak ki ansekirite?

Repons sa yo w’ bay la ap itilize sèlman nan kèk done stastistik. Non w’ p’ap parèt : Biwo Resansman an pa otorize pou bay rezilta w’ yo nan nenpòt fason ki ta ka idantifye se oumenm ki te di l’, oubyen idantifye nenpòt lòt moun lakay ou, yo pa gen dwa pou yo ta menm bay li ak ajans polis oubyen ajans gouvènman yo.

Reprezantasyon par Imaj

5 – 10 minit

Ki kote m’ ka ranpli resansman mwen an?

Share This